شرکت تولید داروهای دامی ایرانWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.tddico.com10/3/2022 5:44:53 AMfaاپرینکس مولتی (اپرینومکتین 0.5 %)1395/04/19http://www.tddico.com/fa-news-54.html1395/04/19بازدید صدا و سیمای مرکز سمنان از شرکت تولید داروهای دامی ایران1395/02/06http://www.tddico.com/fa-news-53.html1395/02/06CESTOFEN PLUS (قرص ضد انگل ترکیبی اختصاصی سگ)1375/08/20http://www.tddico.com/fa-news-52.html1375/08/20واحد نمونه استان در سال 1399 در روز دامپزشک1395/07/14http://www.tddico.com/fa-news-51.html1395/07/14واحد نمونه کشور در سال 1398 در روز دامپزشک1395/07/14http://www.tddico.com/fa-news-50.html1395/07/14محصول جدید LEVAFAS1395/04/25http://www.tddico.com/fa-news-49.html1395/04/25محصول جدید PARAFEND 1395/04/25http://www.tddico.com/fa-news-47.html1395/04/25