واحد نمونه استان در سال 1399 در روز دامپزشک

 
 شرکت تولید داروهای دامی ایران در سال 1399 روز دامپزشک از طرف اداره کل دامپزشکی استان سمنان به عنوان 
واحد نمونه استان انتخاب گردید.
۱۳۹۵/۰۷/۱۴
www.tddico.com
شرکت تولید داروهای دامی ایران